Collectes

Wanneer u de dienst niet hebt bijgewoond en toch graag een bijdrage wilt leveren, dan vragen wij u, uw gift voor de maanden juli en augustus over te maken naar onze diaconie: NL71 RABO 012.23.87.848.
Als u erbij vermeldt “ Gemiste collectes”, verdeelt de diaconie de opbrengst over de verschillende doelen. Wilt u uw gift specifiek bestemmen voor een van de doelen, vermeld dan kort het doel erbij.

Uw bijdrage voor het eigen kerkenwerk ( normaal gesproken de uitgangscollecte) kunt u overmaken naar de beheerraad: NL92 RABO 012.23.21.510. Onder vermelding gemiste collectes.

Wij bevelen de collectes van harte aan.

Zondag 5 mei - Kerk in Actie: Binnenlands diaconaat - Samen tegen armoede

Armoede is een groeiend probleem in Nederland: een miljoen mensen kan de eindjes nauwelijks aan elkaar knopen. Met de actie Samen tegen armoede staan kerkelijke gemeenten, gefaciliteerd door Kerk in Actie, op tegen armoede in Nederland. De acute nood wordt bestreden door het inzamelen van voedselpakketten voor de voedselbank. Voor de lange termijn werkt Kerk in Actie samen met SchuldHulpMaatje om mensen te helpen uit schulden te komen of te voorkomen dat ze daarin terechtkomen.
Meer lezen: www.kerkinactie.nl/samentegenarmoede

Zondag 12 mei – Amnesty International

Ooit begon Amnesty met het strijden voor de rechten van politieke gevangenen. Het werkterrein is in de afgelopen vijftig jaar enorm uitgebreid: van de afschaffing van de doodstraf tot het opkomen voor de vrijheid van meningsuiting, en van het beschermen van de rechten van vluchtelingen tot het strijden tegen politiek geweld en vervolging.
Meer lezen: www.amnesty.nl/

Zondag 26 mei – Eerste collecte: Kerk in actie ZWO - project

Gezamenlijk ZWO-project: Tilburg - Oisterwijk en Hilvarenbeek. In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Gebrek aan goed onderwijs, werkloosheid en geweld ontnemen jongeren die er wonen elk perspectief op een betere toekomst. Kerk in Actie steunt het werk van jongerencentrum Manara in Beiroet. Kwetsbare tieners krijgen er huiswerkbegeleiding, examentraining, psychosociale hulp en vaktrainingen. Daarnaast kunnen ze elkaar in ontspannen sfeer ontmoeten tijdens een partijtje tafelvoetbal of airhockey. Dit project steunen wij samen met Oisterwijk en Tilburg.
Meer lezen: kerkinactie.nl/jongerenlibanon

Zondag 26 mei – Tweede collecte: Protestantse Kerk - Missionair Werk - Nederland - Online platform voor zinzoekers.

Op social media, waar jongeren veel tijd aan besteden, is maar weinig zichtbaar van God. Met interessante en inspirerende video’s, christelijke rolmodellen en vriendschappen laat bijvoorbeeld Move Community op social media zien wat het betekent om te geloven in God. Hoe meer jongeren in hun social media gebruik meekrijgen van wie God is in deze wereld, hoe belangrijker het geloof voor hen wordt. De Protestantse Kerk ondersteunt organisaties zoals Move Community die geloof en jongeren met elkaar verbindt.
Meer lezen: www.kerkinactie.nl/collecterooster

Zondag 2 juni - Leergeld Hilvarenbeek

Leergeld wil op een duurzame manier investeren in de participatie en ontwikkeling van kinderen, die zonder extra steun aan de zijlijn van de samenleving terecht dreigen te komen. Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig deelnemen aan de samenleving. Door deze kinderen niet buiten te sluiten, wordt bovendien voorkomen dat de maatschappij er later duur ‘leergeld’ voor gaat betalen. Het motto van Leergeld is: “Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.”
Meer lezen: leergeldhilvarenbeek.nl/

Zondag 9 juni - Colorful Chances

Colorful Chances richt zich op de verschillende bevolkingsgroepen van Suriname en leiden diverse projecten in verschillende plaatsen en gebieden van Suriname. De doelgroep bestaat hoofdzakelijk uit kansarme kinderen uit Suriname, hoewel ook kinderen in Frans-Guyana worden geholpen. Maar ook zijn er programma’s voor jongeren en volwassenen. Mensen, die veel meegemaakt hebben wordt een veilig leefklimaat geboden. Jongeren, die hun geloof in het leven verloren hebben, worden begeleid om weer van het leven te kunnen genieten.
Er worden diverse culturele activiteiten gepresenteerd, gericht op het ontwikkelen van talenten.
Meer lezen: www.colorfulchances.com/

Zondag 16 juni - Nieuwkomers en Vluchtelingenwerk Brabant

Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingenwerk Brabant Centraal komt op voor de rechten van nieuwkomers en vluchtelingen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. De stichting zet zich in voor: Toelating - Integratie & Participatie – Arbeidsparticipatie - Voorlichting en Ontmoeting.
Meer lezen: www.snvbrabantcentraal.nl

Zondag 23 juni - Diaconie Hilvarenbeek

Het is vanzelfsprekend dat diaconale verantwoordelijkheid niet alleen op diakenen rust, maar een opdracht is aan alle gemeenteleden. Een levende gemeente is een diaconale gemeente waar leden met elkaar leven, elkaar opvangen en tot steun willen zijn. De diaconie neemt het voortouw door nood, al dan niet verborgen, te signaleren en hulp te bieden aan mensen binnen en buiten de kerk, in eigen land of in andere delen van de wereld. In samenwerking met maatschappelijk werk, sociale dienst en vrijwilligersorganisaties probeert de diaconie ook in de eigen regio mensen in de knel een steuntje in de rug te geven.

Zondag 30 juni - Sterk Huis Goirle

Sterk Huis is er voor iedereen die hulp nodig heeft. Sterk Huis gunt iedereen een veilig en zelfstandig leven. Er wordt een warme en veilige omgeving geboden, waar je terechtkunt met opvoedings- en ontwikkelingsvragen. Een omgeving waar je in tijden van crisis tot rust kunt komen en waar gebouwd wordt aan een veilig en zelfstandig leven. Kinderen, jongeren, vrouwen, mannen en gezinnen verdienen bij veiligheids- en ontwikkelingsproblemen de best mogelijke hulp. Met specialistische kennis, begeleiding en behandeling op maat draagt Sterk Huis bij aan preventie, vroeger signaleren en effectiever ingrijpen bij problemen. Sterk Huis is onder meer actief op het gebied van: crisisopvang, armoede, jongeren hulp, huiselijk geweld en kindermishandeling, eer-gerelateerd geweld, seksueel misbruik, opvoeden en ouderschap, pleegzorg, problemen bij scheiden, uit de prostitutie stappen.
Meer lezen: www.sterkhuis.nl/.