Alle ambtsdragers zijn lid van de kerkenraad, het bestuur van de kerkelijke gemeente. Het moderamen wordt gevormd door predikant, voorzitter, kerkrentmeester, scriba en een diaken. Het moderamen vergadert maandelijks en behandelt de dagelijkse zaken.

Alle ambtsdragers zijn lid van de Kerkenraad, het bestuur van de kerkelijke gemeente. Het Moderamen (M) wordt gevormd door predikant, voorzitter en scriba. In de vergaderingen worden beslissingen genomen over o.a. begroting, jaarrekening, jaarverslagen, plannen en beleidszaken.

Naast een aantal kerkenraadsleden zijn ook enkele gemeenteleden “dienstdoend ambtsdrager” bij de Eredienst (E) onder verantwoordelijkheid van de Kerkenraad.

Verder zijn er drie taakgroepen, te weten Pastoraat (TP), Diaconaat (TD) en Beheer (TB). De kerkenraadsleden zijn vertegenwoordigd in de drie taakgroepen.
Aan de kerkenraadsvergaderingen wordt deelgenomen door alle ambtsdragers.

Wie meer wil weten over de kerkenraad, kan contact opnemen met de voorzitter via: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20150927110941.jpg